UD ID - 1 tài khoản, đa chức năng

UD ID là tài khoản duy nhất sử dụng xuyên suốt tất cả các dịch vụ:

Hệ thống Điều hành tác nghiệp

Hệ thống Điều hành tác nghiệp

Hệ thống Quản lý công sản

Hệ thống Quản lý công sản

Hệ thống Quản lý giờ Nghiên cứu khoa học

Hệ thống Quản lý giờ Nghiên cứu khoa học

Hệ thống Quản lý nhân sự

Hệ thống Quản lý nhân sự

Hệ thống Quản lý học sinh sinh viên

Hệ thống Quản lý học sinh sinh viên

Quản lý hồ sơ

Hệ thống Quản lý hồ sơ